Dom Wczasowy Twardowski

Regulamin parkingu

1. Jest integralną częścią obiektu, stanowi jego własność i jest przeznaczony dla Gości hotelu.   

2. Jest niestrzeżony, monitorowany, płatny według obowiązującego cennika. (30,00 zł/ doba) 

3. Użytkownik pojazdu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

4. W następstwie zawarcia umowy przedmiotem przechowywania jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego fabryczne wyposażenie.   

5. Odpowiedzialności ośrodka za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu przedmiotów innych niż jego wyposażenie fabryczne, istnieje tylko wtedy, gdy przyjmujący pojazd na przechowanie został poinformowany o umieszczeniu w nim rzeczy nie będących jego wyposażeniem i jedynie w przypadku stwierdzenia widocznych oznak włamania.   

6. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zgłosić ten fakt w recepcji celem zawarcia z hotelem umowy przekazania pojazdu.   

7. Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddająca go na parking, ma obowiązek zgłosić wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym.  

8. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia przed dostaniem się do wnętrza osób niepowołanych (dokładnego sprawdzenia zamknięcia pojazdu) oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.  

9. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.  

10. W trosce o bezpieczeństwo Naszych Gości, osobom w stanie nietrzeźwym lub takim, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.  

11. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz maksymalna prędkość do 10 km/h.  

12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.